Onze website https://www.woonstudioxl.nl is eigendom van Woonstudio Raalte, een bedrijf welke is geregistreerd in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Naam: Woonstudio XL
Adres: Heesweg 15
Telefoonnummer: 0572 353133
Email: info@woonstudioxl.nl
KvK-nummer: 08223265
BTW-identificatienummer: NL822223831B01

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Woonstudio Raalte

1. Algemeen
1.1 Met Woonstudio Raalte en WoonstudioXL wordt in dit document bedoeld Woonstudio Raalte ingeschreven met KvK nummer 082 232 65 .
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van enige andere voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Woonstudio Raalte als leverancier van producten of adviseur optreedt.
1.3 Woonstudio Raalte aanvaardt geen enkel voorbehoud bij bestellingen door de koper/consument.
1.4 Woonstudio Raalte behoudt zich het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De afnemer erkent dat Woonstudio Raalte hiertoe bevoegd is en aanvaardt gebonden te zijn aan aldus gewijzigde algemene voorwaarden. In geval van een inhoudelijke wijziging van de algemene voorwaarden zal Woonstudio Raalte je hiervan op de hoogte houden per e-mail.

2. Betaling
2.1 Betaling vindt plaats op de website via Credit Card, iDeal, overboeking. Pas op het moment dat de betaling heeft plaatsgevonden gaat de levertermijn in van het bestelde product.

3. Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
3.2 Alle prijzen zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
3.3 Een aanbieding van Woonstudio Raalte blijft vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Woonstudio Raalte heeft het recht de overeenkomst te allen tijde te ontbinden. Aanbiedingen zijn onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
3.4 Alhoewel Woonstudio Raalte met de nodige zorgvuldigheid publicatie maakt van zijn aanbiedingen, waaronder begrepen prijslijsten en andere gegevens die op enige rechtsbetrekking tussen Woonstudio Raalte en de afnemer kan duiden, kan de afnemer hier geen gerechtvaardigde juistheid van hierin opgenomen gegevens ontlenen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Alle afbeeldingen, tekeningen, afmetingen, gegevens betreffende gewichten, kleuren, en dergelijke gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding.

4. Levering
4.1 Woonstudio Raalte kan niet garant staan voor leverbaarheid van alle producten. Bij een tekort zal de koper/consument hiervan op de hoogte gesteld worden en zal het overgemaakte bedrag teruggestort worden en zal de overeenkomst ontbonden worden.
4.2 Levering gebeurt alleen op de begane grond, in geval van etage dient een lift aanwezig te zijn of dient er adequate hulp te zijn voor het naar boven tillen, anders behouden wij ons het recht voor de goederen op de begane grond te leveren.
4.3 Levering gebeurt alleen aan personen van 16 jaar of ouder.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Woonstudio Raalte is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door aankoop en/of gebruik van geleverde producten.
5.2 Genoemde termijnen geldt als een indicatie en niet als fatale termijn. Woonstudio Raalte is nooit aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van deze levertijd.
5.3 Alvorens een geleverd product te monteren dient de koper/consument alle afzonderlijke onderdelen te controleren op schade. Door de klant gemonteerde goederen hoeven niet retour te worden genomen en is Woonstudio Raalte niet aansprakelijk voor schade hieraan.

6. Ruilen en retourneren
6.1 Ruilen is slechts mogelijk als het geleverde product in originele staat, onbeschadigd is en het geleverde product binnen 30 dagen na levering retour wordt gezonden aan Woonstudio Raalte. Retour kosten zijn altijd voor de koper/consument, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 Speciaal voor de koper/consument bestelde artikelen (niet standaard voorraadartikelen) kunnen niet worden geruild of geretourneerd.
6.3 De ontvanger dient bij retournering van de bestelde artikelen zorg te dragen voor het zo goed mogelijk verpakken van de artikelen. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Woonstudio Raalte retourneren.

7. Verzendkosten
7.1 Woonstudio Raalte berekent geen verzendkosten boven de €299,-. Ook is er de optie om te kiezen voor een speciale levering, waarbij uw bestelling gemonteerd wordt thuisbezorgd tot in de gewenste ruimte. Hiervoor wordt een meerprijs in rekening gebracht.

8. Reclamatie (garantie)
8.1 De koper/consument is verplicht na levering, de geleverde goederen grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan Woonstudio Raalte zo snel mogelijk hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen. Indien de koper/consument niet binnen vijf dagen na de dag van levering Woonstudio Raalte wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt de koper/consument geacht met de staat waarin de goederen zijn geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op vergoeding. Woonstudio Raalte dient in staat te worden gesteld ingediende reclamaties te controleren.
8.2 Uitgesloten van garantie zijn onze showmodellen. Het is aan de klant deze grondig te inspecteren op gebreken alvorens tot koop over te gaan. Reclamaties achteraf worden niet geaccepteerd.
8.3 Tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging komen volledig voor rekening van Woonstudio Raalte.
Na één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Woonstudio Raalte.
Na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Woonstudio Raalte.
De datum van indiening van de klacht door de afnemer is beslissend voor de toepassing van boven genoemd systeem. Het recht op vervanging komt u niet toe voor zover het gebrek redelijkerwijs is te herstellen. Je bent verplicht zich als een goed afnemer te gedragen, waaronder bijvoorbeeld wordt verstaan dat de zaak goed en afdoende wordt onderhouden en oordeelkundig wordt behandeld.
Afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid, structuur en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens, gebruikelijke normen, dan wel handelsgebruik, kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

9. Aansprakelijkheid
9.1 Woonstudio Raalte kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die per opzet of grove schuld is toe te rekenen of ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor zijn risico komen en daarbij zal Woonstudio Raalte aansprakelijkheid in waarde nooit boven de verkoopprijs komen.
9.2 Iedere aansprakelijkheid van Woonstudio Raalte voor enige andere vorm van indirecte schade is uitgesloten, daaronder valt iedere vorm van aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade en schade door gederfde omzet of winst.
9.3 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Woonstudio Raalte komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, het niet nakomen van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, en dergelijke.